Bylaws

Chapter Bylaws

Vedtekter

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Cloud Security Alliance Norway Chapter, forkortet ”CSA Norway”. Formålet er å fremme sikker ”cloud computing” i Norge, herunder å promotere de dokumenter og initiativer som kommer fra CSA sentralt.

CSA Norway forplikter seg til å følge de vedtekter som gjelder for CSA globalt (”bylaws”) og det Memorandum of Understanding som til enhver tid gjelder mellom CSA og CSA Norway.

§ 2 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 3 Medlemmer

Enhver person som har interesse i formålet med foreningen kan bli medlem. Styret i foreningen definerer kriteriene for medlemskap.

CSA Norway har personlige medlemmer, som styrer organisasjonen gjennom en årlig generalforsamling. CSA Norway Chapter har også bedriftsmedlemskap, kriteriene for dette medlemskapet defineres også av styret. Mellom generalforsamlingene blir det daglige arbeid ivaretatt av et styre. Styret kan godkjenne underliggende regionale lokallag, samt temarettede ”special interest groups” og lignende.

Styret definerer kriterier for avslutning av medlemskap.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle personlige medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 7 Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamlingen, som gjennomføres innen 30. mars hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Dato for generalforsamling skal publiseres minst 6 uker på forhånd. Innkallelse skal sendes medlemmene (pr. epost eller gjennom annonsering på websider eller lignende) minimum 14 kalenderdager før møtet skal avholdes. Forslag fra medlemmene til vedtektsendringer eller andre saker som skal behandles av generalforsamlingen skal sendes til styret minimum fire uker før dato for generalforsamlingen. Alle forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal publiseres overfor medlemmene sammen med innkallelsen til generalforsamlingen.

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Generalforsamlingen kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før generalforsamlingen. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

Generalforsamlingen skal ha følgende dagsorden:

 1. Konstituering: Valg av ordstyrer og referent; godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Årsberetning for forrige kalenderår

 3. Regnskap for forrige kalenderår

 4. Fastsette kontingent

 5. Budsjett for inneværende kalenderår

 6. Aktivitetsplan for kommende periode

 7. Vedtektsendringer som er foreslått av medlemmer eller styret

 8. Andre saker som er foreslått

9. Valg (for en periode på et eller to år) av: a. Leder

 1. 4-14 styremedlemmer

 2. 3 medlemmer til valgkomite (valgkomite velges for en periode på ett år)

10. Avslutning

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling kan gjøres av styret med simpelt flertall eller ved skriftlig beskjed fra 20 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 9 Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer, som velges for ett år av generalforsamlingen. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen, kandidater kan også foreslås som benkeforslag på generalforsamlingen.

§ 10 Gjennomføring av valg

Valgkomitéen skal utarbeide en innstilling til kandidater til kommende styre samt revisor. Innstillingen presenteres på generalforsamling. Valgkomitéen oversender innstillingen til styret slik at de legges ved som sakspapirer til generalforsamlingen. Foreslåtte kandidater skal være medlemmer i foreningen. Kandidatene skal være forespurt og sagt seg villige til å stille.

Kandidater til styre og revisor kan også foreslås som benkeforslag på generalforsamlingen.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de

valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Styret

Foreningen ledes av et styre på 4-14 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.

Styret skal:

 1. Iverksette generalforsamlingens bestemmelser.

 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 4. Representere CSA Norway utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

§ 11 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av CSA Norway kan bare behandles på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. Eventuelle midler foreningen har, etter alle andre forpliktelser er gjort opp, vil bli gitt til en veldedig organisasjon valgt av ekstraordinær generalforsamling.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av CSA Norway. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 11.